Vedtægter

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1. Foreningens navn er Solaris, herefter benævnt Foreningen.

Stk. 2. Foreningen er medlem af Det Danske Spejderkorps

Stk. 3. Foreningens hjemsted er Fåborg-Midtfyn Kommune.

 

§ 2. FORMÅL

Stk. 1. Foreningen har til formål at udvikle og udfordre såvel medlemmer som deltagere i Foreningens aktiviteter. Foreningen vil ligeledes gennem sine aktiviteter søge at udvikle og fremme spejderideen.[1]

 

[1] Vision og mission er beskrevet i Foreningens Visionsdokument.

 

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. Som medlemmer optages personer, der i forvejen har et tilhørsforhold til Foreningens aktiviteter. Tilhørsforhold kan eksistere gennem tidligere deltagelse i Foreningens aktiviteter – som deltager eller hjælper.

Stk. 2. Foreningen består af medlemmer fra (foreningen) ‘Spejderne’.

Stk. 3. Foreningen har to typer af medlemskaber: aktivt og passivt.
Aktivt medlemskab af Foreningen er fuldt medlemskab med stemmeret på Årsmødet.
Passivt medlemskab giver taleret, men ingen stemmeret, på Årsmødet.

Stk. 4. Indmeldelse sker til bestyrelsen på Solaris’ indmeldelsesblanket og Det Danske Spejderkorps Ledererklæring vedlægges. Medlemskabet er først gyldigt, når bestyrelsen har godkendt medlemmet, indhentning af børneattest er overstået samt medlemskontingent er betalt.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter rammerne for optag af nye medlemmer og sikrer at medlemsantallet er passende i forhold til Foreningens aktiviteter.

Stk. 6. Medlemmerne betaler et af Årsmødet fastsat medlemskontingent. Kontingentet opkræves i starten af hvert regnskabsår efter Årsmødet. Passive medlemmer betaler et reduceret kontingent, der fastsættes på årsmødet.

Stk. 7. Aktive og passive medlemmer kan udover det almindelige medlemskontingent betale yderligere kontingent i multiplum af 100 kr. til Foreningen

Stk. 8. Man kan være medlem af Solaris med eller uden korpskontingent.

Stk. 9. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til kassereren. [2]

 

[2] Allerede indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

§ 4. ÅRSMØDE

Stk. 1. Årsmødet er Foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinært Årsmøde afholdes én gang årligt efter årsregnskabets afslutning og inden 1. april. Der indkaldes skriftligt med mindst tre ugers varsel til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Vedtægtsændringer og andre forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Årsmødet, samt at det skal annonceres. Bestyrelsen tilkendegiver hvorvidt de ”støtter”, ”støtter delvist”, ”er imod”, ”har delte meninger”, eller noget tilsvarende kortfattet.

Stk. 4. Dagsordenen for det ordinære Årsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af referent og dirigent, sidstnævnte må ikke være medlem af  bestyrelsen
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af formand (hvert andet år)
 9. Valg af kasserer (hvert andet år)
 10. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 11. Valg af 2 suppleanter
 12. Valg af revisor og en revisorsuppleant
 13. Valg af to repræsentanter til Det Danske Spejderkorps’ Korpsråd
 14.  Valg af teamledere (op til 2, hvert år)
 15. Eventuelt

Stk. 5. Referat fra Årsmødet, det godkendte regnskab indsendes sammen med arrangementsindberetning til Det Danske Spejderkorps for fornyet anerkendelse som arrangement.

 

§ 5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE

Stk. 1. Ekstraordinært Årsmøde afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal ekstraordinært Årsmøde afholdes senest seks uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinært Årsmøde skal ske senest 2 uger før afholdelse.

Stk. 3. Referat fra det ekstraordinære Årsmødet indsendes til Det Danske Spejderkorps.

§ 6. VALG OG AFSTEMNING

Stk. 1. Møde- og stemmeberettigede på Årsmødet er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent medlemskontingent for det forudgående regnskabsår. Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt fremmøde.

Stk. 2. Beslutninger træffes med simpelt flertal (flertallet af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

Stk. 3. Til bestyrelsen vælges der 6 medlemmer og 2 suppleanter. Ved stemmelighed i bestyrelsen, er det formands stemme der vejer tungest.

Stk. 4. For at være valgbar til bestyrelsen, skal man være medlem af foreningen samt være fyldt 18 år.

Stk. 5. Formand og kasserer skal mindst opnå 1/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 6. Der skal vælges et søkyndigt medlem i henhold til korpsets regler.

Stk. 7. Formand og kasserer vælges for to år forskudt af hinanden. De øvrige medlemmer vælges for 2 år, og er på valg henholdsvis i lige og ulige år. Suppleanter og teamledere vælges for 1 år.

 

§ 7. FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen leder Foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og Årsmødets beslutninger.

Stk. 3. På førstkommende bestyrelsesmøde efter nyvalg konstituerer bestyrelsen sig selv, idet formand og kasserer er valgt på Årsmødet.

Stk. 4. Bestyrelsen består foruden formand og kasserer minimum af en næstformand, et søkyndigt medlem, en sikkerhedsansvarlig og og en kontaktperson til teamledelsen, der har ansvar for relationen og samarbejdet mellem teamledelsen og bestyrelsen.

Stk. 5. I tilfælde af varigt eller længerevarende forfald blandt bestyrelsens medlemmer suppleres bestyrelsen med en suppleant. Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv. Posten genbesættes ved førstkommende Årsmøde.

Stk. 6. Bestyrelsen træffer beslutninger ved konsensus. I tilfælde hvor dette ikke kan opnås, træffes beslutninger ved simpel flertal, hvor formandens stemme tæller tungest ved stemmelighed.

§ 8. ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1.januar til 31. december.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Årsmødet for budget samt regnskab.

Stk. 3. Kassereren fører Foreningens regnskab og har ansvar for registrering af medlemmer.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på Årsmødet valgte revisor.

 

§ 9. TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af bestyrelsesformanden og kassereren i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes Foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Foreningens daglige bankforretninger varetages af kassereren, der har fuldmagt over alle Foreningens konti. I kassererens fravær kan formand og næstformand sammen disponere over Foreningens konti.

Stk. 3. Der påhviler ikke Foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler Foreningen.

§ 10. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på et Årsmøde, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning efter afslutningen af det Årsmøde, de vedtages på.

Stk. 3. Vedtægter og efterfølgende vedtægtsændringer skal godkendes af Korpsledelsen i Det Danske Spejderkorps for at foreningen kan forblive et anerkendt arrangement.

§ 11. OPLØSNING

Stk. 1. Opløsning af Foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal blandt de fremmødte på to på hinanden følgende Årsmøder.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning af foreningens skal en eventuel positiv formue tilfalde Det Danske Spejderkorps og skal anvendes i overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål.

§ 12. BRUG AF FORENINGENS BRAND

Stk. 1. Brug af Foreningens brand[3] skal oplyses til bestyrelsen forud for anvendelsen, medmindre ”Solaris” udelukkende opgives som tilhørsforhold.

Stk. 2. Brug af Foreningens brand skal ske i overensstemmelse med Foreningens idegrundlag.

Stk. 3. Medlemmer af Foreningen, har ret til at bære Foreningens tørklæde og mærke.3

Stk. 4. Misbrug af Foreningens brand kan medføre eksklusion i henhold til §13.

 

[3] For nærmere beskrivelse henvises til Foreningens Brandmanual.

§ 13. EKSKLUSION AF MEDLEMMER

Stk. 1. Eksklusion kan ske hvis et medlem ikke overholder Foreningens gældende vedtægter, eller bestyrelsen i øvrigt ikke finder det tilladeligt at fortsætte medlemskabet i Foreningen.

Stk. 2. Beslutning om eksklusion sker ved enighed i bestyrelsen.

Stk. 3. Der kan ikke ekskluderes medlemmer grundet faldende aktivitetsniveau i Foreningen.

Stk. 4. Klager vedrørende eksklusioner skal behandles på det først kommende Årsmøde. Klagen skal forelægges bestyrelsen skriftligt 14 dage efter eksklusionen.

stk. 5. Det ekskluderede medlem har ret til at få sin sag anket ved bestyrelsen inden 4 uger fra eksklusionen har fundet sted, hvortil et uvildigt medlem kan indkaldes som bisidder.

§ 14. SAMARBEJDE MED DET DANSKE SPEJDERKORPS

Stk.1. Solaris har til hensigt at arbejde i overensstemmelse med Spejderideen og i tæt samarbejde med Det Danske Spejderkorps i øvrigt.

Stk. 2. Solaris ønsker at medvirke til øget tværkorpsligt samarbejde.

Stk. 3. Det Danske Spejderkorps’ arbejdsstof kan bruges internt i teamet, men inddrages som udgangspunkt ikke i Foreningens arrangementer.

 

Tiltrådt

Disse vedtægter er tiltrådt på bestyrelsesmødet d. 6. juni 2010 efter forhåndsgodkendelse på Foreningens stiftende møde den 17. januar 2010, og senere ændringer vedtaget på foreningens generalforsamling 21. januar 2019.

 

IKRAFTTRÆDELSE

Disse vedtægter træder i kræft ved generalforsamlingens afslutning den 21. januar 2019.

 

Dette er “version 9”. PDF-fil her. Her er et scan af den underskrevne kopi.